پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
mellat.png (113×148)
آموزش کامل دستورات cmd ویندوز


A
ADDUSERS: Add list users to / from CSV files
ARP: Address Resolution Protocol
Assoc: Change file extension associations
ASSOCIAT: One step file association
Attrib: Change file attributes

b
Bootcfg: Edit Windows boot settings
BROWSTAT: Get domain, browser and PDC info

c
Cacls: Change file permissions
CALL: Call one batch program another
CD: Change Directory - move to a specific Folder
Change: Change Terminal Server Session properties
CHKDSK: Check Disk - check and repair disk problems
CHKNTFS: Check the NTFS file system
CHOICE: Accept keyboard input to a batch file
Cipher: Encrypt or Decrypt files / folders
CleanMgr: Ototmatis clean the Temp files, recycle bin
CLEARMEM: Remove memory leaks
CLIP: Copy STDIN to the Windows clipboard.
CLS: Clear the screen (Clear The Screen)
Cluster: Windows Clustering
CMD: Start a new CMD shell
COLOR: Change the color of the CMD window
COMP: Compares the contents of two files or sets of files
COMPACT: Compress files or folders on NTFS partitions
Compress: Compress a single file on an NTFS partition
CON2PRT: Connect or disconnect the printer
CONVERT: Convert FAT to NTFS drives
COPY: Copy one or more files to another location
CSCcmd: clien-side caching (Offline Files)
CSVDE: Import or Export Active Directory data

d
DATE: Display or set date
Defrag: Defragment your hard drive
DEL: Delete one or more files
DELPROF: Delete NT user profiles
Deltree: Removes a folder and all subfolders
DevCon: Device Manager Command Line Utility
DIR: Displays a list of files and folders
DIRUSE: Show disk usage
DISKCOMP: Compare contents of two floppy disks
Diskcopy: Copy the contents from one disk to another
DISKPART: Disk Administration
DNSSTAT: DNS Statistics
DOSKEY: Edit the command line, recall commands, and create macros
DSADD: Add user (computer, group ..) to active directory
DSQUERY: List items in active directory
DSMOD: Modify user (computer, group ..) in active directory
DSRM: Remove items from Active Directory

e
ECHO: Displays a message on the screen
ENDLOCAL: End localization of environmental changes in a batch file
Erase: Removes one or more files
EVENTCREATE: Add messages to Windows event log
EXIT: Exit the current script / routine and set ERRORLEVEL
Expand: uncompress file
Extract: uncompress CAB files

f
FC: Compare two files
FIND: Searching for text strings in a file
FINDSTR: Find string in file
FOR / F: repeating command on a set of files
FOR / F: repetition command to the results of another command
FOR: repetition command to all options Files, Directory, List
FORFILES: Batch process multiple files
FORMAT: Format disk
FREEDISK: Check free disk space / disk remaining (in bytes)
FSUTIL: File and Volume utility
FTP: File Transfer Protocol
FTYPE: Display or modify file types used in file extension associations

g
GLOBAL: Display membership of global groups
GOTO: Direct a batch program to jump to row labeled
GPUPDATE: Update Group Policy settings

h
HELP: Online Help

i
Icacls: Modify file and folder permissions
IF: conditionally perform a command
IFMEMBER: Is the current user in an NT Workgroup
IPCONFIG: Configure IP

k
KILL: Remove program from memory

l
LABEL: Edit the disk label
LOCAL: Display membership of local groups
LOGEVENT: Write text to the NT event viewer
Logoff: user logs off
LOGTIME: log the date and time in file

m
MAPISEND: Send email from command line
MBSAcli: Baseline Security Analyzer
MEM: Display memory usage
MD: Create a new folder
MKLINK: Create a symbolic link (linkd)
MODE: Configure the system
MORE: Display output, one screen at a time
MOUNTVOL: managing the volume mount point
MOVE: Move files from one folder to another
MOVEUSER: Move users from one domain to another
MSG: send a message or a message
Msiexec: Microsoft Windows Installer
MSINFO: Windows NT diagnostics
MSTSC: Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
MUNGE: Find and Replace text within file (s)
MV: Copy in-use file

n
NET: Manage network resources
NETDOM: Domain Manager
Netsh: Configure Network Interfaces, Windows Firewall & Remote Access
NETSVC: Command-line Service Controller
Nbtstat: Display networking statistics (NetBIOS over TCP / IP)
NETSTAT: Display networking statistics (TCP / IP)
NOW: Display the current Date and Time
Nslookup: Server Name lookup
Ntbackup: Backup folders to tape
NTRIGHTS: Edit user account rights

p
PATH: Display or set a search path for executable files
PathPing: trace route plus network latency and packet loss
PAUSE: jail (suspended), batch file processing and display messages
perms: Show permissions for users
PERFMON: Performance Monitor
PING: Test the network connection
Popd: Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD
PORTQRY: Display the status of ports and services
Powercfg: Configuring power settings
PRINT: Print a text file
PRNCNFG: Display, configure or rename a printer
PRNMNGR: Add, ******* list printers set the default printer
PROMPT: Change the command prompt
#: Execute process remotely
PsFile: displays the file is opened from a distance (remote)
PsGetSid: Displays the SID of a computer or user
PsInfo: Lists information about the system
PsKill: kill process by name or process ID
PsList: List detailed information about processes
PsLoggedOn: anyone who is logged on (locally or via resource sharing)
PsLogList: event log records
PsPasswd: Change account password
PsService: View and control services
PsShutdown: Shutdown or reboot your computer
PsSuspend: Suspend process
PUSHD: Save and then change the current directory

q
QGREP: Find the file (s) for lines that match a certain pattern

r
Rasdial: Manage RAS connections
RASPHONE: Manage RAS connections
Recover: repair damaged files from a damaged disk
REG: Registry = Read, Set, Export, Delete keys and values
REGEDIT: Import or export registry settings
Regsvr32: Register or unregister a DLL
REGINI: Change Registry Permissions
REM: Record comments (comments) in a batch file
REN: Rename the file or files
REPLACE: Replace or update one file with another
RD: Delete folder (s)
RMTSHARE: Share a folder or printer
Robocopy: Copy Files and Folders perfectly
ROUTE: Manipulate network routing tables
Runas: Run the program under different user accounts
Rundll32: Run a DLL command (add / remove print connections)

s
SC: Control Service
SCHTASKS: Schedule a command to run at certain time
SCLIST: Display NT Services
SET: Display, set, or remove environment variables
SETLOCAL: Control the visibility of environment variables
SETX: Set environment variables permanently
SFC: System File Checker
SHARE: List or edit a file share or print share
SHIFT: Shift position replaced the parameters in a batch file
SHORTCUT: Create windows shortcut (. LNK file)
SHOWGRPS: List the NT Workgroups a user has joined
SHOWMBRS: List of Users that are members of a Workgroup
SHUTDOWN: Shutdown the computer
SLEEP: Wait for x seconds
Slmgr: Software Licensing Management (Vista/2008)
SOON: Schedule a command to execute in the near future
SORT: Sort input
START: start a program or command in a separate window
SU: Switch User
SUBINACL: Edit the file and folder Permissions, Ownership and Domain
SUBST: Associate road with a drive letter
Systeminfo: List system configuration

t
Tasklist: List running applications and services
Taskkill: Clear the running process from memory
TIME: Displays or set the system time
TIMEOUT: delays in the processing of a batch file
TITLE: Set the window title for the session cmd.exe
TList: a list of tasks with the full path
TOUCH: change file timestamps
Tracert: Trace route to a remote host
TREE: graphical display folder structure
TYPE: Displays the contents of text files

u
USRSTAT: List domain usernames and last login

v
VER: Show version information
Verify: Ensure that the file is saved
VOL: Displays a disk label

w
WHERE: Placing and display the files in a directory tree
whoami: Output the current UserName and domain management
WINDIFF: Compare contents of two files or sets of files
WINMSD: Windows system diagnostics
WINMSDP: Windows system diagnostics II
WMIC: WMI Commands

x
XCACLS: Modify file and folder permissions
XCOPY: Copy files and folders

تاریخ ارسال: 2012-11-12           تعداد بازدید: 6050           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید