پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
mellat.png (113×148)
نصب Varnish with Apache

. Install varnish:

sudo apt-get install varnish

2. Configure varnish to serve on 80 and fetch from 8008:

vim /etc/default/varnish

DAEMON_OPTS="-a :80 \
       -T localhost:6082 \
       -f /etc/varnish/default.vcl \
       -S /etc/varnish/secret \
       -s file,/var/lib/varnish/$INSTANCE/varnish_storage.bin,1G
vim /etc/varnish/default.vcl

backend apache {
    .host = "127.0.0.1";
    .port = "8008";
}
acl purge {
    "localhost";
    "127.0.0.1";
}
sub vcl_recv {
    // Strip cookies for static files:
    if (req.url ~ "\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|pdf|txt|tar|wav|bmp|rtf|js|flv|swf|html|htm)$") {
        unset req.http.Cookie;
        return(lookup);
    }
    // Remove has_js and Google Analytics __* cookies.
    set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__[a-z]+|has_js)=[^;]*", "");
    // Remove a ";" prefix, if present.
    set req.http.Cookie = regsub(req.http.Cookie, "^;\s*", "");
    // Remove empty cookies.
    if (req.http.Cookie ~ "^\s*$") {
        unset req.http.Cookie;
    }
    if (req.request == "PURGE") {
        if (!client.ip ~ purge) {
            error 405 "Not allowed.";
        }
        purge("req.url ~ " req.url " && req.http.host == " req.http.host);
        error 200 "Purged.";
    }
}
sub vcl_hash {
 if (req.http.Cookie) {
  set req.hash += req.http.Cookie;
 }
}
sub vcl_fetch {
    // Strip cookies for static files:
    if (req.url ~ "\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|pdf|txt|tar|wav|bmp|rtf|js|flv|swf|html|htm)$") {
        unset beresp.http.set-cookie;
    }
    // Varnish determined the object was not cacheable
    if (!beresp.cacheable) {
        set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Not Cacheable";
    } elsif(req.http.Cookie ~"(UserID|_session)") {
      // You don't wish to cache content for logged in users
        set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Got Session";
        return(pass);
    } elsif ( beresp.http.Cache-Control ~ "private") {
         // You are respecting the Cache-Control=private header from the backend
        set beresp.http.X-Cacheable = "NO:Cache-Control=private";
        return(pass);
    } elsif ( beresp.ttl < 1s ) {
        // You are extending the lifetime of the object artificially
        set beresp.ttl  = 300s;
        set beresp.grace = 300s;
        set beresp.http.X-Cacheable = "YES:Forced";
    } else {
        // Varnish determined the object was cacheable
        set beresp.http.X-Cacheable = "YES";
    }
    return(deliver);
}

4. Set apache to listen on port 8008:

vim /etc/apache2/ports.conf

NameVirtualHost *:8008
Listen 8008

5. Set all vhosts to listen on port 8008:

vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default
<Virtualhost *:8008>
 ...
</Virtualhost>

Do the same for all other vhosts.

6. Restart Apache and Varnish:

service apache2 restart
service varnish restart

7. Test varnish:

curl -I http://www.euperia.com/linux/setting-up-varnish-with-apache-tutorial/

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
X-Pingback: http://www.euperia.com/xmlrpc.php
Link: ; rel=shortlink
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cacheable: YES
Content-Length: 22992
Date: Wed, 05 Jan 2011 22:01:22 GMT
X-Varnish: 769719461 769719459
Age: 7
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive

Notice the Varnish headers? There are also a couple of these. Age shows the age of the item in the Varnish cache.

تاریخ ارسال: 2013-06-04           تعداد بازدید: 3245           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید