کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس nginx دایرکت ادمین 1 ماهه - نصب رایگان

لایسنس nginx دایرکت ادمین 3 ماهه - نصب رایگان

لایسنس nginx دایرکت ادمین 6 ماهه - نصب رایگان

لایسنس nginx دایرکت ادمین نا محدود دانمی - نصب رایگان

80,000 به صورت یک بار
لایسنس 1 ماه nginx سی پنل - نصب رایگان

لایسنس 3 ماه nginx سی پنل - نصب رایگان

لایسنس 6 ماه nginx سی پنل - نصب رایگان

لایسنس نا محدود nginx سی پنل - نصب رایگان

80,000 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.199.178) وارد شده است.