پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
بانک ملت
آموزش نصب phpmyadmin در nginx

Install phpmyadmin on nginx on centos 6.5

Step 1 » Enable EPEL repository for installing dependencies . Find the latest release file from EPEL 6 repository and install using rpm command.
[root@krizna ~]# rpm -ivh http://epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
Step 2 » Install dependencies by the below command.
[root@krizna ~]# yum install php php-cli php-gd php-mbstring php-mcrypt php-php-gettext apr-util-ldap mailcap
Step 3 » Download latest phpmyadmin from official site ( Phpmyadmin Download ) to /usr/share/ directory. choose .tar.bz2 for less size and easy extraction with default tar command.
[root@krizna ~]# cd /usr/share/
[root@krizna share]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/4.1.7/phpMyAdmin-4.1.7-all-languages.tar.bz2

Step 4 » Extract the files using the below command.
[root@krizna share]# tar -xvf phpMyAdmin-4.1.7-all-languages.tar.bz2
Step 5 » Rename the folder .
[root@krizna share]# mv phpMyAdmin-4.1.7-all-languages phpmyadmin
Step 6 » Create a config file inside phpmyadmin folder. just copy config.sample.inc.php into config.inc.php file .
[root@krizna phpmyadmin]# cp config.sample.inc.php config.inc.php
Step 7 » Create a virtual site to access phpmyadmin in 8080 port . Create a file /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin.conf and add the below lines .

Step 8 » Restart nginx service.
[root@krizna ~]# service nginx restart
Open /etc/sysconfig/iptables file and add the following line to open port 8080 in iptables.
-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
Step 9 » Now open http://serverip:8080 in your browser . you could see phpmyadmin login page . use mysql root username and password to login . after logged in, you can see the page below.
phpmyadmin-on-nginx-on-centos

تاریخ ارسال: 2014-12-31           تعداد بازدید: 9460           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید